World Sayings.ru - Бурятские пословицы и поговорки с переводом 7 Хорошие предложения для хороших друзей

Случайная английская пословица:


флаг Бурятии

Бурятские пословицы и поговорки с переводом 7

Молодой человек лих, молодой пес зубаст - Залуу хγн эдирхγγ, гγлгэн нохой шγдэрхγγ
Молозиво на губах не обсохло - Уралайнь уураг хатаагγй
Молчание - знак согласия - Абяагуй байлган - зубшθθhэнэй тэмдэг мун
Мудрец почтеннее глупца, соболь дороже верблюда - Тэнэгhээ сэсэн хγндэтэй, тэмээнhээ булган хγндэтэй
Мужчина без женщины - конь без пары, муж без жены - козел без бороды - Эхэнэргγй эрэ - эжэлгγй морин, hамгагγй эрэ - hахалгγй тэхэ
Мужчина ума набирается в испытаниях, а перламутр блеск получает от трения - Эрэ хγн зобохо бγреэ ухаа орохо, эржэн тана элэхэ бYреэ γнгэ орохо
Мучайся за людей, борись за народ - Зоной тулада зоболдо, арадай тулада алалда
Мысли родителей - о детях, а мысли детей - о тайге - Эхэ эсэгын hанаан γри бэедээ, γри бэеын hанаан ой тайгада
Мышке - смерть кошке - забава - Хулганада γхэл, миисгэйдэ наадан
Мышь погибла из-за острого языка
Мышь, которой суждено погибнуть, играет с хвостом кошки - γхэхэ хулгана унтаhан миисгэйн hγγл зуужа наададаг
На арбе зайца не догонишь - Yхэр тэргээр туулай хγсэхэгγй, γнэн γгθθр зарга торгохогγй
На верхушке горы высокой нет леса, а у гордеца в голове мудрости нет - Yндэр хадын оройдо модон γгы, γлэгэр бардамай тархида сэсэн γгы
На вид сладкий, а на вкус кислый - Наагуураа нялуун, саагуура гашуун
На всех угодить невозможно - Хγн болгондо hайн байхын аргагγй
На дне колодца рыбы нет, в пословицах лжи нет - Худагай оёорто загаhангγй, хуушанай γгэдэ худалгγй
На железе ржавчина бывает, среди родственников и глупый бывает - Тγмэр дээрэ жэбэ байха, тγрэл гаралда тэнэг байха
На коне едет и коня ищет - Морёо унажа ябаад, морёо бэдэрхэ
На косогоре поселиться - кочевать, передвигатья трудно, а со скупцом спознаться - рассчитаться, разделаться трудно - Хажуу газар буубал нγγтэр яатар бэрхэ, харуу хунтэй худа болобол абалсатар яатар бэрх
На лице - золото, на спине - грязь - Нюуртаа алтан, нюргандаа халтан
На людях надо обдумывать свои слова, с самим собой - свои мысли - Олоной дунда γгθθ шэнжэлтэй, гансаараа ябахадаа сэдьхэлээ шэнжэлтэй
На месте, где убил козу, три раза побывают - Гура алаhан газарта гурба дахин эрьеэсгээтэй
На море нужен лоцман, на земле - проводник - Далайда оломшо, дайдада хγтэлшэ
На ошибках учатся - Эндγγрэл хадаа hургаал болодог
На порох подсыпать соль - Дари дээрэ дабhа адхаха
На словах важный, а тело голое - Ала салдан, ама бардам
На укравшем один грех, а на обокраденном- двадцать - Хулууhан хγн нэгэ нγгэлтэй, хулуугдаhан хγн хори нγгэлтэй
На устах его нет ни "а", а на языке его ни "хе" - Амандаа аа γгы, хэлэндээ хээ угы
На чужой земле и весна черна, на своей земле и зима зелена
На чужой лошади ездить плохо, чужая шуба сидит плохо
Навлекать беду на свою голову - Толгойдоо тодхор татаха, тархидаа таряа татаха
Над плохим волком и ягненок издевается
Надо считаться с умом, а не с дородностью - Тарга харанхаар, тархи хараха
Надо танцевать, раз пир, надо веселиться - Наадан дээрэ нахилзаха хэрэгтэй, хурим дээрэ хотолзохо хэрэгтэй раз надан
Напившемуся водки северное море по пояс, река Ангара - по колено - Архи ууhан хγндэ ара далай бэhэсээ, Ангар горхон γбдэгсее
Находясь в изгнании, нашел дядю - Намнуулжа ябаhаар нагсаяа олоо
Начавшийся дождь перестанет, пришедший гость уйдёт - Ороhон бороо арилха, ерэhэн айлшан хариха
Не красив лицом, да хорош душой - Шарайшье муутай hаа, шанар hайнтай
Не бойся собаки лающей, бойся собаки нелающей - Хусадаг нохойhоо бγ аи, хусадаггγй нохойhоо ай
Не бывает мяса более жирного, чем почки, не бывает родства более крепкого, чем "булэ" - Бθθрэhев θθхэтэй мяхан γгы, булэhθθ бγхэ ураг γгы
Не бывает шубы без шва - Зγйдэлгγй дэгэл байдаггγй
Не верь сказанным словам, а смотри на его дела - Хэлэhэн γгэдэ бγ этигэ, хэhэн хэрэгынь хаража γзэ
Не вещами украшай себя, а знаниями - Эдэй hайханаар бγ гоё, эрдэмэй hайнаар гоё
Не глотай, не прожевавши; не говори, не подумавши - Жажалаагγй аад, бγ залги, бодоогγй аад, бγ хэлэ
Не зная изъяна своего лица, винить в этом зеркало - Зγhэнэйнгθθ мууе мэдэхэгγй аад, гэрэл муу гэхэ
Не зная речки, не снимай сапог - Горхо узэнгγй гуталаа бγ тайла
Не имеет и хорошей чашки, а имеет кушак шелковый - Улаан аягагγй аад лэ, утаhан бэhэтэй
Не имеющий сверху старшего, снизу младшего - Дээрээ ахагγй, дороо дγγгγй

Главная

Sayings

Помощь

Каталог

Смотрите описание шины купить тут.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15С помощью поиска можно
выбрать лучшую народную мудрость мира,
необходимую именно Вам и именно сейчас.
Поиск по всей коллекции:
"Пословицы и поговорки народов мира"
World Sayings.ruГлавная | Sayings | Помощь | Литературный каталогNZV © 2001 - 2022