World Sayings.ru - Бурятские пословицы и поговорки с переводом 5 Хорошие предложения для хороших друзей

Случайная английская пословица:


флаг Бурятии

Бурятские пословицы и поговорки с переводом 5

Как залает слепая собака, как запоет пьяный человек - hохор нохойн хусаhан тээшэ, hогтуу хγнэй дуулаhан тээшэ
Как мышь, выкупанная в воде - Уhанда ороhон хулгана шэнги
Как небо и земля - Газар тэнгэри хоёр шэнги
Как почка в жиру и желток в яйце - θθхэн соохи бθθрэ, γндэгэн соохи уураг
Какой палец ни укуси - одинаково больно - Алишье хургаа хазахада, адли γбшэнтэй
Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову - Оргойдоhон шулуун орой дээрэ унаха
Кичась положением богдо, богом не станешь и, хвастаясь своей мощью, царём не будешь - Богдорхожо, бурхан болохогγй хабархажа, хаан болохогγй
Когда богачи ругаются, беднякам до крови достается
Когда вода дойдет собаке до носа, она поневоле поплывет - Нохой хамартаа хγрэхэдэ уhаша
Когда волк напал на стадо, поставили пугало - Шонын ороhон хойно мануулхай табиба
Когда говоришь ему, уши у него дырявые, а когда накладываешь посуда у него дырявая - Хэлэжэ γгэхэдэ, шэхэниинь соорхой; хэжэ γгэхэдэ, hабань соорхой
Когда голоден, жир - клад, когда болен, врач-клад, когда мёрзнешь доха - клад - Yлдэхэдэ θθхэн эрдэни, γбдэхэдэ эмшэн эрдэни, даарахада даха эрдэни
Когда голоден, то голень голодного жеребца становится вкусной - Yлдэхэдэ γлэн азаргын шиирэ амтатай болохо
Когда гололедица, собака жиреет - Зуд болоходо нохой таргалха
Когда зябнешь, нужна доха, а когда воюешь, необходим панцирь - Даарахада даха хэрэгтэй, дайлалдахада хуяг хэрэгтэй
Когда мёрзнешь, нужна доха, а когда трусишь - панцирь - Даарахада даха хэрэгтэй, далтирхада хуяг хэрэгтэй
Когда нет собаки, и свинья лает - Нохойн γгыдэ гахай хусана
Когда нет солнца, то и луна светит - Наранай γгыдэ hарашье гэрэл болодог
Когда нет стрельбы, метких стрелков много, когда нет борьбы, борцов много - Харбалга γгыдэ мэргэд олон, барилдалга γгыдэ бγхэд олон
Когда нужно, трудно найти и беличий хвост - Хэрэглэхэдэ хэрмэнэй hγγл олохонь бэрхэ
Когда о других говорит, похож на хищного орла, когда о нем говорят, похож на нахохлившуюся наседку - Хγниие хэлэхэдээ хγрин улаан бγргэд болохо, θθрыень хэлэхэдэ γндэгθθ дараhан тахяа болохо
Когда перескочишь на другой конец, только тогда хвались: "Вот, посмотрите на меня!"
Когда плачут, то и слепой плачет, а когда смерть приходит, умирают и бедные и богатые - Уйлахаяа hанабал hохоршье уйлаха, γхэл ерэбэл γгытэй баянш ухэхэ
Когда приходит время, и чайка попадает в сеть - Сагайнгаа ерээ hаа, сахалишье губшуурта ородог
Когда приходит время, тает и снег - Сагайнгаа ерэхэдэ, саhаншье хайладаг
Когда скиснет, молоко не получится, когда состарится, молодым не будет - Ээдэhэн хойноо hун болохогγй, утэлhэн хойноо залуу болохогγй
Когда смотришь - глаза утомляются, а когда слушаешь - уши - Yзэ гэсэр нюдэн яараха, дуула гэсэр шэхэн яараха
Когда ты сыт, и жир белого быка жёсток, когда ты голоден, и рога изюбра мягки - Садахада сагаан сарай θθхэн хатуу, улдэхэдэ улэн бугын эбэр зθθлэн
Когда хорошо перед тобой лебезит, когда плохо, тебя же дубинкой бьет - hайнда hайбар жороо, мууда модон мунса
Когда черный ворон станет белым - Хара хирээгэй сагаан болоходо
Козел с бараном забодались, козленку живот распороли
Козленок бодает матку, когда вырастают у него рога - Эшэгэн эбэрээ ургабал эхэеэ мγргэдэг
Конь на четырёх ногах и то спотыкается - Будэрдэггγй морин байдаггγй
Конь-бегунёц укрюком с петлёй ловится - Агта хγлэг ургада баригдаха
Коня упустишь - поймаешь, слово обронишь - не поймаешь - Агта алдабал баригдаха, ама алдабал - баригдахагγй
Корова не знает вкуса сахара - Yхэр сахарай амта мэдэхэгγй
Корове не идет седло, женщине - вино - Yхэртэ эмээл зохихогγй, эхэнэртэ архи зохихогγй
Кости аргамака на севере пропадают, а кости мужа там-сям пропадают - Агтын яhан арада хосорно, эрын яhан эндэ тэндэ хосорно
Костоправ самому себе не поможет - Баряша хγн бэедээ туhагγй
Кость, иная в пасть собаки, не выходит целой - Нохойн аманда ороhон яhан бутэн гарахагγй
Кость, попавшая собаке в пасть, целой не выйдет оттуда - Нохойн аманда ороhон яhан бγтэн гарахагγй
Крепка пища, сваренная молодой невесткой - Залуу бэриин эдеэн хатуу
Крепкий топор и изогнутая коса; суровый богач и палящее солнце - Бухэ hухэ, бγхэтэр хажуур, хатуу баян, халуун наран
Крутизна гор коня мучит, а вспыльчивость - человека - Уулын тγргэн мори зобоохо, уурай тγргэн хγ зобоохо
Кто ищет, тот всегда найдет
Кто мучений не испытал, тот и счастья не знает - Зоболон γзθθгγй хγн жаргал гээшые мэдэхэгγй
Кто надеется на соседа, остается без пищи, кто надеется на других, остается без денег - Хγршэдθθ найдаhан - хγнэhэгγй, хγндэ найдаhан - мγнгэгγй
Кто не знает вещи, тот портит её, кто не знает пищи, тот порочит имя повара - Эд мэдэхэгγй хγн эдэй нэрэ гутааха, эдеэ мэдэхэгγй хγн тогоошын нэрэ гутааха

Главная

Sayings

Помощь

Каталог

Эмульсия битумная дорожная грава.рф.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15С помощью поиска можно
выбрать лучшую народную мудрость мира,
необходимую именно Вам и именно сейчас.
Поиск по всей коллекции:
"Пословицы и поговорки народов мира"
World Sayings.ruГлавная | Sayings | Помощь | Литературный каталогNZV © 2001 - 2022