World Sayings.ru - Бурятские пословицы и поговорки с переводом 9 Хорошие предложения для хороших друзей

Случайная английская пословица:


флаг Бурятии

Бурятские пословицы и поговорки с переводом 9

Он упрямый, как бык - γсэд гээшэнь γхэр шэнги хγн
Он вылитый отец - Эсэгэ бэеэрээ
Он и червяка не обидит и зла никому не сделает - Хорхойдо хориггγй хоёр заяанда гэмгγй хγн
Он из песка веревки вить может
Он не замечает на своей голове изюбра, а на чужой голове замечает вошь - θθрынгθθ тархида байhан буга харахагγй аад, хγнэй тархида байhан бθθhэ хараха
Он не может поднять лежащей овцы, не может съесть разрезанного мяса - Хэбтэhэн хони бодхоожо шадахагγй, хэршэhэн мяха эдижэ шадахагγй
Он подавился, а его ещё бьют - Хахаhан дээрэhээнь нюдарха
Осеннее небо подобно необузданной лошади, а весеннее похоже на обузданную - Намарай тэнгэри ногтото морин, хабарай тэнгэри хазаарта морин
Осень обильна, а весна скупа - Намар натуу, хабар хатуу
Осла узнают по ушам, дурака - по речам
Острота ножа бесполезна для его рукоятки, быстрота коня бесполезна для его копыт - Хурса хутага эшэдээ туhагγй, хурдан морин туруундаа туhагγй
От быка не добьёшься молока - Эрэ γхэр hаажа, эльгэн тараг бγрихэгγйш
От гнилых дров дыма много, а от расхлябанной телеги скрипу много - Yмхи тγлеэн утаа ехэтэй, γер тэргэ хахинаа ехэтэй
От картофеля - картофель - Хартаабхаhаа хартаабха гараха
От лишних слов нет прибыли, от одного слова нет убытка
От маленькой ошибки большие беды
От многих слов нет прибыли, от одного слова нет убытка
От него ничего не добьёшься - Сожоошье татахагγй хγн
От плохого семени не жди хорошего урожая
От правды - польза, а от коровы - масло - Унэнhθθ туhа, γнеэнhээ тоhон
От работы человек молодеет
От родины веет теплом, а от чужбины - холодом - θθрын дайда халуун, хариин дайда хγйтэн
От свиньи не родятся бобренки и соболята, от дурака не услышишь умных слов - Гахайhаа халюу булган тγрэхэгγй, тэнэгhээ сэсэн γгэ гарахагγй
От хорошего человека научишься хорошему, а от плохого плохому
Отодвигать подальше от своих глаз - Хоёр нюдэнhθθ сааша болгохо
Охотник на облаве поступает так, как указывает руководитель, а пьющий вино - так, как указывает разливающий - Абашан тγбшын зангаар, архиншан hγуншын зангаар
Ошибка предшествует сожалению - Гэмынь урдаа, гэмшэлынь хойноо
Павлин смотрит за красотой своего хвоста, а сановники думают о своём имени - Тогод шубуун hγγлэй hайхые хараха, томоотой hайдууд нэрэеэ hанаха
Павшая корова всегда молочная - γнеэн γхэхэдθθ hутэй болодог
Первая лепешка сырая - Тγрγγшын шанги тγγхэй
Первое угощение- табак, лучшее слово- приветствие - Хγндын дээжэ тамхин, хγγрэй дээжэ мэндэ
Первый поросенок слепой - Тγрγγшын поршоонхо hохор
Пестрота змеи снаружи, пестрота человека внутри - Могойн эреэн газаагаа, хγнэй эреэн досоогоо
Пеший конному не товарищ - Моритой ябаган хоёр харгыдаа нγхэсэжэ шадахагγй
Плача, плача человеком делается, блея, блея скотиной делается - Уйлаа, уйлаа - хγн болохо, майлаа, майлаа - мал болохо
Плохие слова на ходулях - Муу хγγр модон хγлтэй
Плохие слова распространяются по вершинам деревьев - Муу хγγр модоной оройгоор
Плохое порождает плохое, дерево даёт уголь - Мууhаа муу гараха, модонhоо хθθ гараха
Плохое слово ходит на ходулях - Муу γгэ модон хγлтэй
Плохое становится уроком в дальнейшем, небольшое колышко становится дровами - Муу юумэн hургаал болодог, мухар hаднаг тγлеэн болодог
Плохой козёл от двора не отходит, а плохой человек - со сплетнями не расстаётся - Муу тэхэ хотонhоо hалахагγй, муу хγн хобhоо хахасахагγй
Плохой нойон перед подданными богатырь, а худший из мужчин возле жены своей богатырь - Адаг ноён албатынгаа хажууда баатар, адаг эрэ hамганайнгаа хажууда баатар
Плохой человек людей оскорбляет, а никудышный конь за деревья задевает - Хγнэй муу хγниие дайраха, мориной муу модо дайраха
Плохой человек найдет плохого, колотушка найдёт колышко - Муунь муугаа алдахагγй, мунсань гадаhаа алдахагγй
Плохой человек рассказывает о том, что он ел, мудрец рассказывает о том, что он видел - Муу хγн эдиhэнээ хэлэхэ, hайн хγн ябаhанаа хэлэхэ
Плохой человек славу людей портит, сорная трава урожай портит - Муу хγн зониие бузарлаха, муу γбhэн таряае бузарлаха
По одеялу протягивай ноги, работай сколько есть силы - Хγнжэлэйнгθθ хγрэхысэ хγлθθ жиихэ, хγсэнэйнгθθ хγрэхысэ хγдэлмэреэ хэхэ
По своему одеялу протягивай ноги, по человеку определяй, как разговаривать - Хγнжэлэйнгθθ хирээр хγлθθ жиихэ, хγнэйнгээ хирээр γгэ хэлэхэП

Главная

Sayings

Помощь

Каталог
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15С помощью поиска можно
выбрать лучшую народную мудрость мира,
необходимую именно Вам и именно сейчас.
Поиск по всей коллекции:
"Пословицы и поговорки народов мира"
World Sayings.ruГлавная | Sayings | Помощь | Литературный каталогNZV © 2001 - 2022